Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Sendemandsmøde 2021

Den 24/9 2021 afholder vi det sendemandsmøde, som blev udsat i februar 2021 på grund af coronaen.

Da forslag til dagsordenen ifølge vedtægterne skal være formanden i hænde senest den 1/2 2021, er det ikke muligt at sende forslag til dette sendemandsmøde.

SENDEMANDSMØDE


Folkedans Fyn indkalder hermed til sendemandsmøde på
Højby skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S i kantinen.
FREDAG DEN 24. SEPTEMBER 2021, KL. 19.30


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde
med B&U opgaver .
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af
kontingent.
6. Valg
Følgende er på valg:
Formand: Grete Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Claus Lisberg
Bilagskontrollant: Villy Mundt
Fanebærer: på valg i lige år
2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Jytte Pilegaard
Bilagskontrollant-suppleant: Tove Stenderup
Fanebærersuppleant: Svend Johansen
7. Eventuelt


Gode ideer er velkomne og så vil vi tage dem med i vores videre arbejde
Bestyrelsen gør opmærksom på, at hvis kontingentet ikke er betalt
senest den 31. december 2020, har man ingen stemmeret ved
sendemandsmødet, men man har taleret.
Hver forening har 2 sendemænd, men alle interesserede kan deltage.
Forslag til behandling skulle iflg. vedtægterne indgives inden 1. februar
2021, så det er ikke muligt at indsende forslag på nuværende tidspunkt.


Medbring kaffekurv inkl. service
Foreningen giver en øl eller vand
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Grete Pedersen, formand
Maj 2021


Notat: Sendemandsmødet var først planlagt til fredag den 26. februar 2021, men pga corona
restriktioner blev det besluttet at udskyde datoen til 16. april 2021, men datoen måtte igen udskydes
yderligere pga corona-situationen til 24. september 2021. Lokalet er som tidligere Højby Skole

Tak for tilmeldingen. Vi skal lige bruge et par oplysninger, før vi kan sende din tilmelding